Disclaimer

Krnl.vn không đại diện hoặc hỗ trợ tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin, nội dung hoặc quảng cáo nào có trên, được phân phối thông qua hoặc được liên kết, tải xuống hoặc truy cập từ bất kỳ dịch vụ nào có trên trang web này, cũng như chất lượng của bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn hiển thị, mua hoặc có được do quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin hoặc ưu đãi nào khác trong hoặc liên quan đến các dịch vụ ở đây.

Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ tài liệu nào sẽ là rủi ro duy nhất của bạn. [https://www.krnl.vn bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không có bất kỳ nghĩa vụ nào, để cải thiện hoặc sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc tài liệu.

DỊCH VỤ VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI [https://www.krnl.vn] TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ [https://www.krnl.vn] TUYÊN BỐ TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM NÀO TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ ĐẾN [https://www.krnl.vn]

CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRÁCH NHIỆM HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM.

Tệp đã tải xuống
Mọi tệp có thể tải xuống, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ứng dụng, phần mềm Windows và Android đều do người dùng tự chịu rủi ro khi cung cấp. Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào do tệp bị hỏng hoặc bị hỏng. [https://www.krnl.vn] tôn trọng các quyền (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. [https://www.krnl.vn] có thể, trong những trường hợp thích hợp và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt tài khoản của những người dùng vi phạm hoặc vi phạm các quyền đó của người khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm này, các thông lệ của trang này hoặc giao dịch của bạn với trang Web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Scroll to Top